Strona główna ˇ Galeria ˇ SzukajCzwartek, Styczeń 17, 2019
Nawigacja
Strona główna
Władze
Historia
Gmina
Turystyka
Agroturystyka
Dni Firleja
Ogłoszenia
Aktualności
Program Integracji Spolecznej
Euro Projekty
Nagrody i wyróżnienia
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pliki do pobrania
Kontakt
Katalog linków
Galeria
News Archive
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP

Urząd Gminy w Firleju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
LINKI

Informacje wyborcze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Kamery nad jeziorem Firlej

Stowarzyszenie LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

Zespół Szkół w Firleju

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Program Integracji Społecznej
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich


Cele programu:

1. Poprawa spójności społecznej i minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego w gminach i na obszarach wiejskich.
2. poprawa skuteczności działania KRUS Poprzez wzmocnienie jego potencjału administracyjnego i analitycznego oraz usprawnienie zarządzania procesami podejmowania decyzji.
3. kampania informacyjno – promocyjna zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat znaczenia problemu wykluczenia społecznego w procesach rozwoju społecznego i gospodarczego.

Rodzaj wsparcia w ramach komponentu 2 Integracja społeczna:

Usługi skierowane do różnych grup odbiorców tj.

1. Ludzi starszych

- Usługi opiekuńcze o różnym zakresie i charakterze zależnie od indywidualnych potrzeb organizowane przez różne podmioty - pomoc sąsiedzka, profesjonalne opiekunki realizujące specjalistyczne usługi,
- Środowiskowe formy opieki nad osobami w podeszłym wieku, dostosowujące swoje usługi do potrzeb i oczekiwań tych osób, /pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, rozwoju zainteresowań i samorealizacji/,
- Rozwój usług wspomagających, ułatwiających codzienne funkcjonowanie/ dostęp do informacji, gastronomia, transport, kształcenie ustawiczne/.
- Rozwój form pomocy w okresowym wyręczaniu opiekunów rodzinnych,
- Mieszkania chronione dające możliwość maksymalnie długiej samodzielności,
- Wspieranie różnych form samopomocy
- Rozwój instytucjonalnych form opieki.

2. Dzieci i młodzieży

- Rozwój sieci świetlic środowiskowych dostępnych dla wszystkich dzieci z szeroką ofertą dającą możliwość rozwoju zainteresowań, promującą pożądane zachowania, kształtującą właściwe postawy oraz zapewniającą pomoc w edukacji czy dającą możliwość zjedzenia ciepłego posiłku,
- Tworzenie klubów młodzieżowych z ofertą adekwatną dla potrzeb nastolatków opartą na samorządności i samoorganizacji z udziałem wychowawcy, - Tworzenie kawiarenek internetowych,
- Tworzenie sieci poradnictwa i wspierania w sytuacjach kryzysowych ale również poradnictwa zawodowego dla młodzieży,
- Tworzenie oferty działań woluntarystycznych przez młodzież na rzecz innych grup wymagających pomocy w środowisku lokalnym,
- Tworzenie zastępczych form opieki głównie rodzinnej dla dzieci i młodzieży, której rodzice niewłaściwie wywiązują się ze swoich obowiązków.

3. Rodzin z dziećmi

- Rozwój poradnictwa prawnego, socjalnego, rodzinnego oraz pedagogiczno – psychologicznego,
- Rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym i młodszym, - Rozwój czasowej, opieki nad dziećmi,
- Mini przedszkola lub mini żłobki o charakterze rodzinnym.
Dofinansowanie:
Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać gminy zakwalifikowane do udziału w Programie na podstawie czterech grup wskaźników związanych z:
- cechami położenia
- demograficzną charakterystyką mieszkańców
- problemami gospodarczymi
- problemami społecznymi
Realizacja zadań:
Realizacja zadań w ramach Programu spoczywać będzie na gminach. Wybór realizatora zadania, w zależności od rodzaju realizowanego przez gminę zadania odbywać się będzie w oparciu o procedury krajowe:
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej lub
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wzory ofert na realizację zadania stanowią odpowiednio:
Rozporządzenie MPS z dnia 8 marca 2005 r., w sprawie określenia wzoru ofert podmiotu uprawnionego
Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia

Etapy procedury kontraktowania:

1. opracowanie przez gminę treści projektu
2. akceptacja powyższego projektu przez ROPS – jeśli umowa pierwsza w gminie lub Bank – jeśli umowa pierwsza w województwie
3. publikacja ogłoszenia przez gminę w BIP, prasie, na tablicy ogłoszeń oraz przez ROPS na stronie internetowej
4. składanie przez zainteresowane podmioty ofert w otwartym konkursie
5. ocena złożonych ofert pod względem wykonalności, kosztów, jakości i doświadczenia
6. wyłonienie realizatora zadania
7. przygotowanie uzasadnienia wyboru realizatora zadania
8. przygotowanie umowy na realizację zadania
9. akceptacja projektu umowy przez ROPS – jeśli pierwsza w gminie lub przez Bank – jeśli pierwsza w województwie
10. zawarcie umowy z realizatorem zadania
11. publikacja uzasadnienia wyboru realizatora zadania w BIP


Podręcznik realizacji programu      

Prezentacja Microsoft PowerPoint      
(w razie problemów z uruchomieniem należy zainstalować program PowerPoint Viewer)

Informacje o programie      

Informacje dla mediów      

Procedura kontraktowania w ramach PIS       
(w razie problemów z uruchomieniem należy zainstalować program PowerPoint Viewer)

Zarządzenie Wójta Gminy Firlej w sprawie powołania gminnego koordynatora PIS     

Spotkanie warsztatowe     

Zarządzenie Wójta Gminy Firlej w sprawie powołania zespołów zadaniowych do przygotowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Firlej     

Formy aktywności społecznej – Gmina Firlej     

Kluczowe osoby odpowiedzialne za politykę społeczną w Gminie Firlej     

Lista aktywności w Gminie Firlej     

>Realizowane projekty<


 Urząd Gminy Firlej ogłasza :


Data Dotyczy
2008-06-03 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Kliknij, aby pobrac Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Informacja o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2008-06-17


2008-07-09
Organizacja festynu rodzinnego

Kliknij, aby pobrac Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Informacja o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2009-01-15


2009-02-12
Usługi Integracji Społecznej

Kliknij, aby pobrac Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowej usługodawcy do zastosowania w procedurze specjalnej CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy do zastosowania w procedurze CPP
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Informacja o wyborze ofert
(Dokument PDF)
2009-02-17


2009-03-12
Organizacja szkoleń i wizyt studyjnych

Kliknij, aby pobrac Zaproszenie do składania ofert
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowa usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Informacja o wyborze ofert
(Dokument PDF)
2010-02-03


2010-02-26
Centrum wspierania aktywności lokalnej

Kliknij, aby pobrac Zaproszenie do składania ofert
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowa usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Informacja o wyborze oferty
(Dokument PDF)
2010-07-05 Świadczenie usługi integracji społecznej

Kliknij, aby pobrac Ogłoszenie
(Dokument PDF)
Kliknij, aby pobrac Oferta techniczno-finansowa usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór sprawozdania usługodawcy
(Dokument Word)
Kliknij, aby pobrac Wzór umowy świadczenia usług społecznych
(Dokument PDF)
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po gminie Firlej
Copyright Š 2005