Strona główna ˇ Galeria ˇ SzukajCzwartek, Styczeń 17, 2019
Nawigacja
Strona główna
Władze
Historia
Gmina
Turystyka
Agroturystyka
Dni Firleja
Ogłoszenia
Aktualności
Program Integracji Spolecznej
Euro Projekty
Nagrody i wyróżnienia
Ostrzeżenia o zagrożeniach
Gospodarka odpadami
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Pliki do pobrania
Kontakt
Katalog linków
Galeria
News Archive
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
BIP

Urząd Gminy w Firleju

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
LINKI

Informacje wyborcze

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

Kamery nad jeziorem Firlej

Stowarzyszenie LGD

Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne na rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin

Zespół Szkół w Firleju

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skromowskiej

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej

Zespół Szkół w Woli Skromowskiej
Euro Projekty

Gmina Firlej realizuje w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projekt pn.:

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Firlej

nr POIS.09.03.00-00-667/13

 

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

Całkowita wartość projektu: 22 300,00PLN

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 18 955,00PLN 

 

Budowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej w Gminie Firlej


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na latach 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa
Projekt obejmuje modernizację pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Firleju, budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Firleju, budowę Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Woli Skromowskiej, oraz dostawę wyposażenia i montaż monitoringu.

Całkowita wartość projektu:  17 485 587,42PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 13 988 469,93 PLN
Wkład Gminy Firlej:  3 497 117,49PLN 

 

Przebudowa budynku remizy OSP w Woli Skromowskiej na potrzeby świetlicy wiejskiej

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Cel operacji: Rozwój infrastruktury społecznej gwarantującej wzrost jakości życia mieszkańców.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość inwestycji:  1 687 000,00 zł
Udział środków UE:    500 000,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1 187 000,00 zł


 
Ochrona wód jezior Firlej i Kunów poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Firlejj

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu Ochronę wód jezior Firlej i Kunów poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Firlej współfinansowana jest ze środków Unii  Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Operacja obejmuje:
Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  Firlej i Serock.
Przebudowę systemu kanalizacji podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości Firlej.
Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Czerwonka Poleśna, Czerwonka Gozdów, Firlej, Kol. Baran, Kunów, Przypisówka, Sobolew, Majdan Sobolewski, Łukówiec, Wólka Rozwadowska.
 
Wartość inwestycji:  3.613.822,00 zł
Udział środków UE: 2.155.673,00 zł
Wkład Gminy Firlej: 1.458.149,00 zł

 


Jezioro Firlej ośrodkiem rekreacyjno-edukacyjnym – etap I

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na  latach 2007-2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca regionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Projekt obejmuje budowę dwóch pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Firlej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem  wokół Jeziora Firlej.


Całkowita wartość projektu:  4 790 856,80PLN
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:     3 353 599,73 PLN
Wkład Gminy Firlej:  1 437 257,07PLN 

 

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju.

 

Gmina Firlej zrealizowała operację Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi.

Całkowita wartość operacji 664 891,05PLN

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 407 662,00PLN 

Budowa dróg gminnych nr 103296L i 103297L w miejscowości Wola Skromowska

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy
    Zakres rzeczowy:
        - budowa drogi gminnej nr 103629L od km 0+000,00 do km 1+440,00
        - budowa drogi gminnej nr 103297L od km 0+000,00 do km 0+759,86
        - przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej,
        - budowa oświetlenia ulicznego
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr 01-09-UDA-RPLU.05.02.00-06-002/09-00-0179 z dnia 1 marca 2009 roku o dofinansowanie projektu.
Wartość projektu ogółem: 2 088 825,64zł.
Dofinansowanie - 1 044 412,81zł.
Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.
 

 

Budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 5 Transport

Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Przedmiotem projektu jest budowa dróg gminnych nr 103647L, 103648L, 103650L, 103652L, 103653L w miejscowości Firlej:

-       droga gminna nr 103650L - ulice Sportowa i Spacerowa – długość projektowanego odcinka 0,925km

-       droga gminna nr 103653L – ulice Nadjeziorna, Urwańska, Krótka - długość projektowanego odcinka 0,784km

-       drogi gminne nr 103647L i 103648L - ulice Łukówiecka, Kasztanowa, Klonowa, Tylna, Błonie - długość projektowanego odcinka 1,409km

-       droga gminna nr 103652L- ulice Wesoła, Łąkowa, Zakościelna - długość projektowanego odcinka 0,887km

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr 02-08-UDA-RPLU.05.02.00-06-052/08-00-0033 z dnia 4 sierpnia 2009 roku o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu ogółem: 3 506 536,57zł.

Dofinansowanie 85% - 2 980 556,07zł.

Planowany termin zakończenia projektu: 30.09.2010 rok.

 


Transgraniczny sport, kultura i wypoczynek nad Jeziorem Firlej
Mikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.
Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych
Wartość projektu: 134 760,00PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 101 070,00PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 476,00PLN
Uczestnicy mikroprojektu: - ze strony polskiej: Gmina Firlej - ze strony ukraińskiej: Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

Gmina Firlej, w ramach mikroprojektu ,,Transgraniczny sport, kultura i wypoczynek nad Jeziorem Firlej” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, w dniach 30 lipca 7 sierpnia 2007 roku gościła grupę 50 dzieci wraz z opiekunami oraz 40 - sto osobową grupę przedstawicieli samorządu z gmin Dubowe i Lubliniec z Ukrainy. Wśród gości byli wójtowie obu gmin.
Program pobytu był napięty i zróżnicowany. Zaraz po przyjeździe goście z Ukrainy spacerując po Firleju zapoznali się z historią, zabytkami i kulturą miejscowości.
Kolejnego dnia dzieci wyjechały na wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. W Kazimierzu podziwiały przepiękne uroki miasteczka z Góry Trzech Krzyży, zwiedziły ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, rynek oraz basztę. Największą atrakcją okazał się rejs statkiem po Wiśle. W Nałęczowie był spacer po parku oraz zwiedzanie palmiarni i pijalni wód.
W środę 1 sierpnia ,,gwoździem’’ dnia był rajd turystyczny przygotowany wspólnie z młodzieżą z Firleja. Rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Polska i Ukraińska. Wśród konkurencji było m.in.: rozkładanie namiotu na czas, odszukanie punktów w lesie, rzut szyszką do pojemnika. Na zakończenie była integracyjna dyskoteka przy polsko - ukraińskich dźwiękach.
W czwartek dzieci zwiedziły Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie miały okazję poznać tradycje i kulturę wsi XIX wiecznej Polski oraz ogród botaniczny w Lublinie. Tu podziwiały różnorodne gatunki przepięknych kwiatów, różnorodnych drzew i krzewów.
Po południu był wyjazd do Kozłówki i zwiedzanie pałacu Zamojskich oraz wystawy czasowej o rodzinie Lubomirskich, muzeum socrealizmu, powozownię i ptaszarnię. Podziwiano przepiękny ogród przypałacowy, była również czas na relaks na placu zabaw w kozłowieckim parku.
W piątek odbył się turniej piłki nożnej. Rywalizowały ze sobą trzy drużyny polskie i jedna ukraińska. W sparingach po 15 minut drużyna GUKS Firlej I pokonała drużynę ukraińską, trzecie miejsce zajęła drużyna GUKS Firlej II, czwarte miejsce przypadło drużynie z Lubartowa.
W tym dniu przyjechała grupa 40 osób - przedstawicieli samorządu z Ukrainy.
Swój pobyt rozpoczęli od zwiedzenia i poznania miejscowości Firlej.
Sobota i niedziela obfitowała w atrakcje na festynie nad jeziorem Firlej.
Mieszkańcy gminy oraz wczasowicze przebywający w Firleju mieli okazję poznać kulturę ukraińską, tradycyjne tańce, pokazy grupy tanecznej i akrobatycznej.
W programie pobytu gości z Ukrainy nie zabrakło integracyjnych zabaw, gier sportowych, kąpieli w jeziorze oraz wspólnego śpiewania przy ognisku.
Realizacja projektu spowodowała nawiązanie kontaktów dzieci, młodzieży, dorosłych oraz władz samorządowych zarówno w sferze prywatnej jak i służbowej.
Gmina Firlej zorganizowała wystawę dokumentującą pobyt zaproszonych gości w polsce oraz promujących program INTERREG IIIA dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Stoważyszenia Samorządów Euroregion Bug.Goście swoimi występami uświetnili obchody dni miejscowości.
Występy te były wyjątkowo efektowne ze względu na przepiękne stroje zarówno młodzieżowych grup tanecznych jak i tradycyjnych zespołów ludowych.


 

Przypisówka – realizacja projektu pt.: „Język angielski bez barier”.

Program "Społeczność w szkole - szkoła w społeczności"


Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
12 kwietnia 2007r. ogłoszono wyniki konkursu grantowego pt.: „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności”. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce znalazła się wśród 60 szkół, którym przyznano dotacje na realizacje własnych projektów.

W ramach programu „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” Publiczna Szkoła Podstawowa w Przypisówce w partnerstwie z Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju realizują projekt pt.: „Język angielski bez barier”. Warsztaty językowe, które przy wykorzystaniu innowacyjnych, aktywizujących metod nauczania, prowadzi Sławomir Humeniuk, cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły. Na zajęciach, beneficjenci zgłębiają wiedzę z zakresu znajomości języka angielskiego, jak również poznają kulturę krajów anglojęzycznych.

W czerwcu odbyły się językowe warsztaty wyjazdowe do Firleja. Zajęcia miały miejsce w sali komputerowej Gminnego Centrum Informacji. Forma zajęć, w czasie których wykorzystywane były interaktywne metody nauczania, spotkała się z entuzjastyczną reakcją wszystkich beneficjentów.

Program „Społeczność w szkole – szkoła w społeczności” realizowany jest przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelski Ośrodek Samopomocy.

Ważne linki: www.spolecznoscwszkole.lublin.pl , www.efs.gov.pl , www.europa.eu.int.pl


„Poznajmy siebie” – integracja społeczności Lubelszczyzny i Rejonu Kowelskiego
Mikroprojekt zrealizowany w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś- Ukraina 2004-2006 przy udziale Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Priorytet 2. Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej.

Działanie 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych

Wartość projektu: 137 150,50PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 102 862,87PLN
Dofinansowanie z Budżetu Państwa 13 715,05PLN

Uczestnicy mikroprojektu:
- ze strony polskiej: Gmina Firlej
- ze strony ukraińskiej: Gmina Zielena, Gmina Dubowe, Gmina Lubliniec

W ramach realizacji mikroprojektu Gmina Firlej zorganizowała trzy pięciodniowe cykle pobytu 120 dzieci oraz dwudniowe pobyty 60 przedstawicieli władz samorządowych z Ukrainy. Goście z zaprzyjaźnionych gmin zapoznali się z zabytkami i kulturą Lubelszczyzny.
Podsumowaniem pobytu były plenerowe imprezy integracyjno promocyjne z udziałem zespołów artystycznych z Polski i Ukrainy. Odbiorcami wydarzeń artystycznych była społeczność Gminy Firlej, a także goście wypoczywający w okresie letnim w naszej Gminie.
Władze samorządowe Gminy Firlej i Gmin z okręgu kowelskiego przewidują dalszą współpracę w dziedzinie kultury oraz inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej.
Rok 2006 - Informatyzacja gminy Firlej

 

Projekt zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Projekt nr Z/2.06/I/1.5/549/05
Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej
Wykonawca: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” sp. z o.o. Al. Kraśnicka 35 20-178 Lublin
Wartość projektu – koszty kwalifikowany : 278 559,16 PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:208 919,37PLN Wkład własny Gminy Firlej: 69 639,79 PLN

W wyniku realizacji projektu dokonano:

1. Modernizacji infrastruktury informatycznej – sprzętowej i sieciowej - Gminy Firlej
2. Wybudowano i wyposażono gminne centrum zarządzania siecią.
3. Wybudowano i wdrożono platformę elektroniczną dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem na poziomie gminnym.
4. Przygotowano gminę do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.
5. Utworzono Publiczny Punkt Dostępu do InternetuRok 2006


Budowa ulicy Kockiej w miejscowości Firlej ( droga gminna nr 103649L ) Dane ogólne: Projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Beneficjent: Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej Wartość projektu 985 549,01PLN Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 739 161,75PLN Dofinansowanie budżetu państwa – 98 554,90 PLN Wkład własny Gminy Firlej – 147 832,36PLN Lokalizacja inwestycji: gmina Firlej, powiat lubartowski, województwo lubelskie. Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2006 roku, zakończona w lipcu 2006 roku Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A
ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów


Opis projektu: Celem strategicznym realizowanego projektu jest stworzenie dostępności dla nowych terenów budownictwa mieszkaniowego i usług, oraz poprawa warunków ruchu i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. Przed rozpoczęciem realizacji projektu dostępność komunikacyjna odbywała się poprzez złej jakości drogę gruntową. Brak było zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poruszającym się w obrębie drogi. Końcowym efektem realizacji zamierzonych działań będzie budowa drogi gminnej - ulica Kocka w Firleju dla której jako bezpośrednie składniki produktu wynikające z realizacji przyjętego projektu wskazać można:
1) Budowę drogi gminnej o długości 710 m.
2) Wybudowanie 1 skrzyżowania
3) Utwardzenie pobocza o dwukrotnej długości ulicy,
4) Wybudowanie chodników dla pieszych wzdłuż ulicy o łącznej długości 760m.
5) Wybudowanie ścieżki rowerowej o długości 430m


Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 732-030061/03


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla osiedla mieszkaniowego Serock w Gminie Firlej,
wartość projektu 349 415,38PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 262 061,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 758m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 114m, przykanaliki PCV fi 150 - 38 szt / 675m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 1 sztuka.


Wykonawca: AQUA sp. z o.o., 21-008 Tomaszowice k/Lublina
 
Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 731-030065/03


Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowości Przypisówka, Czerwonka Gozdów, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Kol. Sobolew, Sobolew w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 135 974,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 834 373,03PLN,
inwestycja obejmowała budowę: sieci wodociągowej tranzytowej PCV – 5608m, sieci wodociągowej PCV - 14 889m, przyłącza wodociągowe - 129szt./6186m.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych „INTERBUD” Sp. z o. o.,
ul. Turystyczna 36
20-207 Lublin
 Rok 2004 - Program SAPARD - projekt nr 734-030167/03


Budowa drogi gminnej w miejscowości Firlej, ul Leśna, Zakościelna, Kościelna, wartość projektu 551 207,05PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 336 936,27PLN
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej o długości 0,533km, wykonanie chodników, zjazdów.


Wykonawca: Kucharski i Spółka
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” spółka Jawna z siedzibą w Łukowie, ul. Gen. Kleeberga 63
 

 


Rok 2004 – Program PHARE - projekt nr PL 00803060027


Budowa drogi nr 22333 Firlej- Serock- Ostrówek od km 0+000 do km 1+820 km,
wartość projektu 373 083,62 EUR
dotacja z programu PHARE – 276 316,00 EUR
inwestycja obejmowała budowę drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1,820 km, chodniki, zjazdy, przepusty


Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
ul. Krańcowa 7, 21-100 LubartówRok 2003 - Program SAPARD - projekt nr 732-030020/02


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Przypisówka w Gminie Firlej,
wartość projektu 1 047 618,17PLN,
wartość wsparcia z Funduszu SAPARD 774 237,54PLN, - inwestycja obejmowała budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 - 3513m, sieci ciśnieniowej PE fi 80 - 1805m, przykanaliki PCV fi 150 - 106 szt / 2776m, montaż pompowni kanalizacyjnych - 9 sztuk.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A.
ul. Droga Męczenników Majdanka 60/62
20-325 Lublin

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoKilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
kliknij TUTAJ.
WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po gminie Firlej
Copyright Š 2005