Ogłoszenie o zwołaniu sesji
Dodane przez admin dnia 05 07 2017 - 10:23

Dnia 18 lipca 2017 roku (wtorek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się sesja rady gminy.

 

1.         Otwarcie obrad.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

6.         Informacja dotycząca działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Firlej

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

10.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11.       Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej